Ứng dụng WaterCAD cho dự án Ajman, Các tiểu vương quốc Ả rập thống nhất

Ajman-1

 

Cơ quan điện nước liên bang (FEWA) của Ajman, các tiểu vương quốc Ả rập Thống Nhất chịu trách nhiện cho việc giảm sát các vị trí cải đặt các hạng mục cho việc bảo trì đường ống truyền tải, mạng lưới phân phối nước và các tank chứa nước ngầm trong mạng lưới nước ở Ajman. Họ cũng giám sát hoạt động của các trung tâm phân phối, thực hiện một kế hoạch bảo trì hàng năm và chuẩn bị toàn bộ báo cáo cũng như các thanh toán.

 

Ajman-2

 

Nhiện vụ giám sát và công việc hành chính được thực hiện tốn ít thời gian hơn thông qua việc sử dụng WaterCAD vì nó làm tăng tốc độ chia sẻ thông tin và truyền thông qua các nhóm đội dự án bao gồm nhân viên FEWA và nhà thầu. Kết quả là, đầu ra của dự án được gia tốc, đảm bảo rằng hơn 239.000 người tiêu dùng của FEWA được phục vụ tốt hơn.

 

Theo Bentley Year In Infrastructure

[:en]

Ajman-1

Cơ quan điện nước liên bang (FEWA) của Ajman, các tiểu vương quốc Ả rập Thống Nhất chịu trách nhiện cho việc giảm sát các vị trí cải đặt các hạng mục cho việc bảo trì đường ống truyền tải, mạng lưới phân phối nước và các tank chứa nước ngầm trong mạng lưới nước ở Ajman. Họ cũng giám sát hoạt động của các trung tâm phân phối, thực hiện một kế hoạch bảo trì hàng năm và chuẩn bị toàn bộ báo cáo cũng như các thanh toán.

Ajman-2

Nhiện vụ giám sát và công việc hành chính được thực hiện tốn ít thời gian hơn thông qua việc sử dụng WaterCAD vì nó làm tăng tốc độ chia sẻ thông tin và truyền thông qua các nhóm đội dự án bao gồm nhân viên FEWA và nhà thầu. Kết quả là, đầu ra của dự án được gia tốc, đảm bảo rằng hơn 239.000 người tiêu dùng của FEWA được phục vụ tốt hơn.

Theo Bentley Year In Infrastructure