Ứng dụng MicroStation và Bentley Navigator để lấy dữ liệu bằng cách sử dụng tính năng Web (WFS) tại Tvilum Landinspektorfirma, Hillerod, Đan Mạch

Hillerod-1

 

Tvilum Landinspektorfirma thường xuyên kiểm tra bản đồ địa chính và xây dựng để đảm bảo rằng chúng phù hợp với các hạn thế. Thách thức đó là lấy những hạn chế từ nhiều máy chủ, các mày yêu cầu thu hồi hướng dẫn sử dụng và theo dõi khi dữ liệu được cập nhật. Mục đích của dự án 100.000 usd này đó là thực hiện quy trình công việc cần tiết kiệm thời gian và đảm bảo việc sử dụng các dữ liệu được cập nhật thường xuyên và chính thức được.

 

Hillerod-2

 

Giải pháp đó là lấy dữ liệu bằng cách sử dụng dịch vụ tính năng Web (WFS). Tvilum đã sử dụng phần mềm MicroStation và Bentley Navigator cho công việc này, nó có thể đưa dữ liệu vào MicroStation như các yếu tố đồ họa với thông tin liên quan. Các khách hàng của WFS được gọi là WFS Booster, được thực hiện bởi addin.dk và làm việc với các máy chủ phù hợp với WFS 1.0.0/1.1.0  WFS Booster để lấy ra các hạn chế cho một khu vực nhất định chỉ trong một vài giây.

 

Theo Bentley Year In Infrastructure

[:en]

Hillerod-1

Tvilum Landinspektorfirma thường xuyên kiểm tra bản đồ địa chính và xây dựng để đảm bảo rằng chúng phù hợp với các hạn thế. Thách thức đó là lấy những hạn chế từ nhiều máy chủ, các mày yêu cầu thu hồi hướng dẫn sử dụng và theo dõi khi dữ liệu được cập nhật. Mục đích của dự án 100.000 usd này đó là thực hiện quy trình công việc cần tiết kiệm thời gian và đảm bảo việc sử dụng các dữ liệu được cập nhật thường xuyên và chính thức được.

Hillerod-2

Giải pháp đó là lấy dữ liệu bằng cách sử dụng dịch vụ tính năng Web (WFS). Tvilum đã sử dụng phần mềm MicroStation và Bentley Navigator cho công việc này, nó có thể đưa dữ liệu vào MicroStation như các yếu tố đồ họa với thông tin liên quan. Các khách hàng của WFS được gọi là WFS Booster, được thực hiện bởi addin.dk và làm việc với các máy chủ phù hợp với WFS 1.0.0/1.1.0  WFS Booster để lấy ra các hạn chế cho một khu vực nhất định chỉ trong một vài giây.

Theo Bentley Year In Infrastructure