Tóm tắt một số nội dung chính Thông tư 43/2015/TT-BTNMT

Hiện nay, các thông tư liên quan đến quan trắc môi trường đã có nhiều thay đổi, trong đó các Thông tư 09/2009/TT-BTNMT, Thông tư 10/2009/TT-BTNMT, Thông tư 08/2010/TT-BTNMT đã hết hiệu lực và được thay thế bằng THÔNG TƯ 43/2015/TT-BTNMT về “BÁO CÁO HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG, BỘ CHỈ THỊ MÔI TRƯỜNG VÀ QUẢN LÝ SỐ LIỆU QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG DO BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG BAN HÀNH”.

 

Nội dung chính của thông tư này có một số điểm được tóm tắt như sau:

1. Báo cáo hiện trạng môi trường và Bộ chỉ thị môi trường

– Các đánh giá trong báo cáo hiện trạng môi trường được quy định tại Thông tư 43

 

+ Đánh giá mức độ hoàn thành các chỉ tiêu về môi trường với các mục tiêu môi trường trong Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội trong báo cáo hiện trạng môi trường.

 

+ Đánh giá chất lượng môi trường vùng, khu vực, tỉnh, thành phố đối với báo cáo hiện trạng môi trường quốc gia; đánh giá chất lượng môi trường quận, huyện, xã đối với báo cáo hiện trạng môi trường của địa phương.

 

+ Đánh giá chất lượng môi trường giữa các năm và giữa các kỳ báo cáo.

 

+ Đánh giá các thông số môi trường, so sánh với quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn môi trường.

 

– Xây dựng bộ chỉ thị môi trường theo Thông tư số 43/2015-BTNMT

 

+ Tổng cục Môi trường giúp Bộ Tài nguyên và Môi trường xây dựng bộ chỉ thị môi trường quốc gia theo Khoản 2 Điều 132 Luật bảo vệ môi trường năm 2014. Định kỳ 05 năm một lần, Tổng cục Môi trường rà soát, trình Bộ TNMT xem xét sửa đổi, bổ sung bộ chỉ thị môi trường quốc gia.

 

+ Sở TNMT giúp UBND cấp tỉnh xây dựng bộ chỉ thị môi trường địa phương theo Khoản 3 Điều 132 Luật bảo vệ môi trường năm 2014 bảo đảm số lượng chỉ thị đạt tối thiểu 75% số lượng chỉ thị môi trường quốc gia và đủ 05 thành phần theo mô hình DPSIR.

2. Quản lý số liệu quan trắc môi trường

Số liệu quan trắc môi trường được Thông tư 43/2015/TT-BTNMT quy định như sau:

 

– Số liệu quan trắc môi trường gồm:

 

+ Kết quả quan trắc môi trường định kỳ, kết quả quan trắc môi trường liên tục của chương trình quan trắc môi trường quy định tại Khoản 2 Điều 19 Thông tư 43 Bộ Tài nguyên môi trường;

 

+ Báo cáo kết quả quan trắc môi trường, bao gồm: báo cáo kết quả quan trắc môi trường theo đợt và báo cáo tổng hợp năm (đối với quan trắc định kỳ); báo cáo kết quả quan trắc môi trường theo tháng, quý và năm (đối với quan trắc liên tục). Các báo cáo kết quả quan trắc phải bao gồm kết quả thực hiện QA/QC trong quan trắc môi trường.

 

– Thông tư 43/2015 quy định chương trình quan trắc môi trường:

 

+ Chương trình quan trắc môi trường quốc gia gồm chương trình quan trắc môi trường lưu vực sông và hồ liên tỉnh; vùng kinh tế trọng điểm; môi trường xuyên biên giới và chương trình quan trắc môi trường tại các vùng có tính đặc thù;

 

+ Chương trình quan trắc môi trường cấp tỉnh gồm các chương trình quan trắc thành phần môi trường trên địa bàn;

 

+ Chương trình quan trắc môi trường của khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, cụm công nghiệp, làng nghề và cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ gồm quan trắc chất phát thải và quan trắc các thành phần môi trường theo pháp luật.

 

Thông tư 43 còn quy định phương pháp xây dựng, nguồn thông tin phục vụ lập báo cáo hiện trạng môi trường; quản lý, sử dụng bộ chỉ thị môi trường; quản lý, chế độ báo cáo số liệu quan trắc môi trường;…

 

Tải Thông tư 43 bên dưới

download-w

 

Hiện nay đơn vị Việt An là đơn vị chuyên tư vấn các dự án về Quan trắc môi trường tự động

 

—————————————————————–

 

Công ty Cổ phần Kỹ thuật Môi trường Việt An

Hotline: 0902 970 009

Email: sales@vietan-enviro.com

Fanpage: https://www.facebook.com/VietAnEnviro

Youtube: https://www.youtube.com/VietanEnviro