Tiền định vị Phocus.hr

Phocus.hr là một biến thể khác của Primayer Phocus của tiếng ồn logger. Nó truyền dữ liệu thông qua các mạng lưới phát thanh AMR HOMERIDER HỆ THỐNG. Nó được thiết kế để phát hiện và định vị rò rỉ trong hệ thống phân phối nước dưới áp lực.

Phocus.hr được lắp đặt cố định trên mạng và tự động xác định sự hiện diện của rò rỉ.

Phát hiện rò rỉ từ xa thông qua hệ thống phát thanh AMR

Tính năng:

– Truyền tải thông tin hàng ngày

– Ba giai đoạn mẫu khác nhau qua đêm tách rời sử dụng nước chính hãng từ rò rỉ để giảm báo động sai

– Sử dụng thuật toán Phocus tiếng ồn để phát hiện tốt hơn về rò rỉ

– Giảm đáng kể chi phí vận hành như không “drive-by” cần thiết

– Tích hợp với các mạng lưới phát thanh AMR HOMERIDER HỆ THỐNG để giảm chi phí hệ thống

– Giao tiếp với các phần mềm LERNE Veolia để sử dụng tối ưu của dữ liệu