Tài liệu Quan trắc và kiểm soát ô nhiễm môi trường nước và không khí lục địa

Quan Trắc Và Kiểm Soát Ô Nhiễm Môi Trường Nước Và Không Khí Lục Địa nhằm cung cấp các kiến thức về quan trắc môi trường: định nghĩa, mục tiêu, chương trình QTMT, phân tích mẫu ở QTMT, QA và QC trong QTMT, xử lý dữ liệu và tư hóa, ứng dụng máy tính trong QTMT, QTMT không khí, nước, hệ thống quan trắc môi trường ở Việt Nam

Tài liệu này chia chia thành các nội dung với 4 chương cụ thể như sau:

Chương 1. Quan trắc môi trường

 

Chương 2. Quan trắc môi trường không khí

 

Chương 3. Quan trắc môi trường nước

 

Chương 4. Hệ thống quan trắc môi trường ở Việt Nam

 

download-w