Thông tư số 31/2016/TT – BTNMT bao gồm 29 Điều được chia thành 7 chương với 11 phụ lục. Theo đó Thông tư quy định hệ thống thu gom, xử lý nước thải tập trung cụm công nghiệp phải bảo đảm các yêu cầu như có đồng hồ đo lưu lượng nước thải đầu vào và đầu ra. Có công tơ điện tử độc lập, điểm xả thải phải có biển báo rõ ràng, sàn công tác có diện tích tối thiểu 01 m2. Đồng thời sàn phải có lối đi thuận tiện cho việc kiểm tra, giám sát của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền, có phương án, hạ tầng, phương tiện, thiết bị để ứng phó, khắc phục sự cố trong trường hợp hệ thống thu gom, xử lý nước thải tập trung gặp sự cố.

Theo Cục trưởng Cục Kiểm soát ô nhiễm thuộc Tổng cục Môi trường (đơn vị được giao nhiệm vụ xây dựng và phổ biến thông tư) Lê Hoài Nam một trong những điểm mới tại Thông tư số 31 đó là việc yêu cầu quan trắc tự động, liên tục đối với hệ thống thu gom, xử lý nước thải tập trung có lưu lượng từ 1000 m3/ngày, đêm trở lên. Các trường hợp được miễn trừ đầu nối khi cơ sở phát sinh lượng nước thải vượt quá khả năng tiếp nhận của cụm công nghiệp, hoặc cụm công nghiệp chưa có hệ thống xử lý nước thải tập trung (cơ sở phải có biện pháp tự xử lý đạt quy chuẩn). Đồng thời việc vận hành hệ thống thu gom, xử lý nước thải tập trung phải có nhật ký vận hành ghi chép đầy đủ các nội dung như lưu lượng, các thông số đặc trưng của nước thải đầu vào và đầu ra, lượng điện tiêu thụ, loại và lượng chất sử dụng, bùn thải phát sinh. Nhật ký vận hành viết bằng tiếng Việt và phải lưu giữ tối thiểu 02 năm.

Hệ thống quan trắc khí thải ống khói tự động, liên tục cho nhà máy thép.
Hệ thống quan trắc khí thải ống khói tự động, liên tục cho nhà máy thép.

Thông tư cũng quy định rõ trách nhiệm của chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng cụm công nghiệp không được mở rộng cụm công nghiệp, tiếp nhận thêm dự án đầu tư vào cụm công nghiệp trong trường hợp cụm công nghiệp chưa có công trình hạ tầng kỹ thuật bảo vệ môi trường được quy định.

Thông tư số 31 cũng quy định rõ việc quản lý nước thải đối với cơ sở nằm ngoài khu công nghiệp, cụm công nghiệp không thuộc đối tượng là chủ cơ sở trong làng nghề thuộc danh mục ngành nghề được khuyến khích phát triển mà có hệ thống xử lý nước thải và lưu lượng nước thải từ 30 m3/ngày, đêm ngoài việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý nước thải thì phải có nhật ký vận hành hệ thống xử lý nước thải được ghi chép đầy đủ, lưu giữ tối thiểu 02 năm.

Hoạt động chuyển giao nước thải không nguy hại để xử lý cũng được quy định cụ thể khi các cơ sở phải có phương án chuyển giao, xử lý nước thải và được nêu rõ tại một trong các hồ sơ như báo cáo đánh giá tác động môi trường được phê duyệt, kế hoạch bảo vệ môi trường được xác nhận, đề án bảo vệ môi trường chi tiết được phê duyệt, đề án bảo vệ môi trường đơn giản được xác nhận hoặc hồ sơ tương đương. Việc chuyển giao nước thải để xử lý phải áp dụng cùng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải đối với cơ sở tiếp nhận để xử lý. Chỉ được chuyển giao nước thải cho cơ sở tiếp nhận để xử lý đã ký hợp đồng xử lý nước thải theo phương thức, khối lượng không vượt quá khối lượng ghi trong phương án chuyển giao. Có sổ ghi chép chi tiết bằng tiếng Việt và lưu giữ tối thiểu 2 năm về thời điểm, phương thức, khối lượng nước thải chuyển giao.

Image 18-44-31 Hôm nay
Một trạm quan trắc nước thải tự động, liên tục do Việt An lắp đặt

Đối với việc vận chuyển nước thải, tại thông tư này quy định chỉ được chuyển giao nước thải bằng đường ống và đường ống phải được thiết kế, lắp đặt bảo đảm các quy định kỹ thuật, không rò rỉ ra môi trường xung quanh, phải có van, đồng hồ đo lưu lượng và được thể hiện trong các phương án đã được quy định. Đối với các cơ sở tiếp nhận phải có phương án tiếp nhận đã được nêu rõ trong các hồ sơ về môi trường. Cơ sở tiếp nhận phải có hệ thống, công suất, công nghệ phù hợp và áp dụng cùng quy chuẩn nước thải đối với cơ sở chuyển giao. Đồng thời không được chuyển giao nước thải cho bên thứ 3 để xử lý.

Thông tư số 31 cũng quy định việc quan trắc nước thải tự động phải bao gồm các thông số như lưu lượng nước thải đầu vào và đầu ra, pH, nhiệt độ, COD, TSS và các thông số đặc trưng theo từng loại hình (trong trường hợp có công nghệ, thiết bị quan trắc tự động phù hợp trên thị trường). Hệ thống quan trắc tự động phải bao gồm thiết bị lấy mẫu tự động được niêm phong và quản lý bởi Sở TN&MT, cửa xả phải có camera giám sát được kết nối Internet và hình ảnh phải được lưu giữ 3 tháng. Đồng thời chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp, cụm công nghiệp, ban quản lý khu kinh doanh, dịch vụ tập trung, chủ cơ sở phải lưu giữ kết quả quan trắc tự động dưới dạng tệp điện tử, bản gốc báo cáo kết quả quan trắc định kỳ, bản gốc phiếu trả kết quả phân tích trong thời gian tối thiểu 3 năm./.

Nhấn vào đây để dowload Thông tư 31_2016_TT-BTNMT