Mô hình thành phố 3D tại Odense, Denmark

Mô hình thành phố 3D được sử dụng bởi các thành phố tự trị ở Châu Âu nhưng thường có hạn chế trong việc đưa ra quyết định và tuổi thọ ngắn khi chúng không được cập nhật thường xuyên. Thành phố tự trị Danish của Odense đã phát minh ra một phương pháp để cập nhật cho các mô hình nên chúng có thể được sử dụng cho các công việc trong hiện tại và tương lai. Quá trình lấy ra dữ liệu GIS hiện có, dữ liệu được duy trì, sau đó tạo ra các vật thể 3D. Những vật thể này tự động cập nhật khi có sự thay đổi về số liệu hoặc bản đồ.

 

Odensen

 

Sử dụng GenerativeComponents, bất kỳ một vật thể nào với đại diện địa lý cũng có thể được tạo ra như tòa nhà, đường, đồ nội thất như ghế dài, đèn. Các vật thể 3D thừa kế các liên kết thuộc tính hoặc dữ liệu ngữ nghĩa nên chúng có thể được sử dụng cho việc tìm hiểu và phân tích GIS. Điều này nhanh chóng tạo ra một mô hình thành phố 3D cho những khu vực rộng lớn – khu vực được phân tích để phục vụ cho mục đích đưa ra quyết định.

 

Phương pháp đổi mới này cũng dễ dàng cho những công nhân ở thành phố những người không có kinh nghiệm về mô hình 3D và cần tạo ra nhanh chong một mô hình thành phố. Tùy thuộc vào việc cài đặt và các yêu cầu, có nhiều loại mô bản đồ 3D được tạo ra. Nếu một thành phố không có mô hình thành phố 3D thì phương pháp này có thể được sử dụng để tạo mô hình này một cách nhanh chóng bằng cách sử dụng dữ liệu không gian hiện tại. Khi mô hình thành phố 3D có sẵn, quá trình này có thể được sử dụng để làm cho trau chuốt hơn với việc thêm vào các tài sản và đồ nội thất.

 

Theo Bentley Year In Infrastructure

[:en]

Mô hình thành phố 3D được sử dụng bởi các thành phố tự trị ở Châu Âu nhưng thường có hạn chế trong việc đưa ra quyết định và tuổi thọ ngắn khi chúng không được cập nhật thường xuyên. Thành phố tự trị Danish của Odense đã phát minh ra một phương pháp để cập nhật cho các mô hình nên chúng có thể được sử dụng cho các công việc trong hiện tại và tương lai. Quá trình lấy ra dữ liệu GIS hiện có, dữ liệu được duy trì, sau đó tạo ra các vật thể 3D. Những vật thể này tự động cập nhật khi có sự thay đổi về số liệu hoặc bản đồ.

Odensen

Sử dụng GenerativeComponents, bất kỳ một vật thể nào với đại diện địa lý cũng có thể được tạo ra như tòa nhà, đường, đồ nội thất như ghế dài, đèn. Các vật thể 3D thừa kế các liên kết thuộc tính hoặc dữ liệu ngữ nghĩa nên chúng có thể được sử dụng cho việc tìm hiểu và phân tích GIS. Điều này nhanh chóng tạo ra một mô hình thành phố 3D cho những khu vực rộng lớn – khu vực được phân tích để phục vụ cho mục đích đưa ra quyết định.

Phương pháp đổi mới này cũng dễ dàng cho những công nhân ở thành phố những người không có kinh nghiệm về mô hình 3D và cần tạo ra nhanh chong một mô hình thành phố. Tùy thuộc vào việc cài đặt và các yêu cầu, có nhiều loại mô bản đồ 3D được tạo ra. Nếu một thành phố không có mô hình thành phố 3D thì phương pháp này có thể được sử dụng để tạo mô hình này một cách nhanh chóng bằng cách sử dụng dữ liệu không gian hiện tại. Khi mô hình thành phố 3D có sẵn, quá trình này có thể được sử dụng để làm cho trau chuốt hơn với việc thêm vào các tài sản và đồ nội thất.

Theo Bentley Year In Infrastructure