MicroStation với bản đồ thông tin địa lý thành phố Essen 2010 – Đức

Duc-1

 

Thành phố Essen ở North Rhine – Westphalia, Đức chuẩn bị xây dựng một bản đồ thành phố chi tiết (Citymap) để tham gia vào chiến lược phát triển và quảng bá du lịch của thành phố. Chiến dịch giới thiệu Essen như các bản đồ up-to-date như là một bản đồ đại diện cho bản đồ hiện đại của thành phố Essen, như một “Thủ đô văn hóa năm 2010 của châu Âu”. Citymap thích hợp cho việc in ấn, truy cập internet và thích hợp cho mạng hệ thống thông tin địa lý nội bộ.

 

Duc-2

 

MicroStation và cADscript cung cấp tất cả các tùy chọn cần thiết để thực hiện việc sáng tạo của Citymap. Nhóm nghiên cứu dự án đã mô hình hóa với hơn 750 cấp với cADscript. Để Citymap up-to-date, Citymap được thiết kế giao diện web và kết nối với nguồn dữ liệu tập trung, việc này cho phép các thành phố lân cận có thể phối hợp với nhau một cách dễ dàng.

 

Lược dịch theo The Year in Infrastructure 2012 – Bentley

[:en]

Duc-1

Thành phố Essen ở North Rhine – Westphalia, Đức chuẩn bị xây dựng một bản đồ thành phố chi tiết (Citymap) để tham gia vào chiến lược phát triển và quảng bá du lịch của thành phố. Chiến dịch giới thiệu Essen như các bản đồ up-to-date như là một bản đồ đại diện cho bản đồ hiện đại của thành phố Essen, như một “Thủ đô văn hóa năm 2010 của châu Âu”. Citymap thích hợp cho việc in ấn, truy cập internet và thích hợp cho mạng hệ thống thông tin địa lý nội bộ.

Duc-2

MicroStation và cADscript cung cấp tất cả các tùy chọn cần thiết để thực hiện việc sáng tạo của Citymap. Nhóm nghiên cứu dự án đã mô hình hóa với hơn 750 cấp với cADscript. Để Citymap up-to-date, Citymap được thiết kế giao diện web và kết nối với nguồn dữ liệu tập trung, việc này cho phép các thành phố lân cận có thể phối hợp với nhau một cách dễ dàng.

Lược dịch theo The Year in Infrastructure 2012 – Bentley