MicroStation – Nền tảng cho việc thu thập dữ liệu không gian địa lý (Cục đo đạc và lập bản đồ Malaysia)

Malaysia-1

 

Thành lập vào năm 1885, cục đo đạc và lập bản đồ Malaysia (Jupem) là một trong những cơ quan lâu đời nhất trong nước thực hiện việc khảo sát và lập bản đồ. Jupem đã liên tục mở rộng việc sử dụng các công nghệ mới nhất để nâng cao khả năng hoạt động liên tục. Dự án này trị giá 10 triệu USD với mục đích triển khai công nghệ thu thập dữ liệu không gian địa lý để tạo ra một bộ dữ liệu 3D bao gồm cả các tòa nhà cho toàn đất nước Malaysia.

 

 Malaysia-2

Jupem đã chọn microStation như là nền tảng cho công nghệ thu thập dữ liệu bao gồm LIDAR, trắc địa, lập bản đồ radar. Trong một khoảng thời gian 7 năm, phòng thu thập dữ liệu đã sử dụng kỹ thuật số trắc địa để tạo ra một một bản đồ địa hình Malaysia kỹ thuật số 3D chính xác và toàn diện. GeoGraphics MicroStation quy định hệ thống tọa độ cho mỗi tập tin DGN.

 

Lược dịch theo The Year in Infrastructure 2012 – Bentley

[:en]

Malaysia-1

Thành lập vào năm 1885, cục đo đạc và lập bản đồ Malaysia (Jupem) là một trong những cơ quan lâu đời nhất trong nước thực hiện việc khảo sát và lập bản đồ. Jupem đã liên tục mở rộng việc sử dụng các công nghệ mới nhất để nâng cao khả năng hoạt động liên tục. Dự án này trị giá 10 triệu USD với mục đích triển khai công nghệ thu thập dữ liệu không gian địa lý để tạo ra một bộ dữ liệu 3D bao gồm cả các tòa nhà cho toàn đất nước Malaysia.

 Malaysia-2

Jupem đã chọn microStation như là nền tảng cho công nghệ thu thập dữ liệu bao gồm LIDAR, trắc địa, lập bản đồ radar. Trong một khoảng thời gian 7 năm, phòng thu thập dữ liệu đã sử dụng kỹ thuật số trắc địa để tạo ra một một bản đồ địa hình Malaysia kỹ thuật số 3D chính xác và toàn diện. GeoGraphics MicroStation quy định hệ thống tọa độ cho mỗi tập tin DGN.

Lược dịch theo The Year in Infrastructure 2012 – Bentley