Landgate với nghiên cứu chuyển đổi từ kỹ thuật tương tự (Analog) sang kỹ thuật số tại Australia

Australia-1

 

Landgate (Western Australian land Information Authority) là đơn vị giám sát các thông tin không gian địa chính cho miền Tây Australia. Cơ sở dữ liệu dạng kỹ thuật số có được là từ các bản sao lưu cứng (giấy) các kế hoạch và qua việc điều tra, khảo sát, các thông tin này bao gồm toàn bộ lịch sử lưu trữ từ thời thuộc địa. Những bản kế hoạch này sau nhiều năm đã rách nát, bẩn. Để bảo tồn những kế hoạch này, Landgate quyết định sửa đổi kế hoạch và chuyển sang dạng lưu trữ kỹ thuật số.

 

Australia-2

 

Bently Descartes đã cung cấp các giải pháp để lập và sửa đổi các bản sao kỹ thuật số các kế hoạch dạng analog. Các kế hoạch cũ được quét vào microStation như các hình ảnh raster. Từ đó các phiên bản kỹ thuật số được cập nhật, làm cơ sở tham chiếu và được lưu trữ dạng cơ sở dữ liệu kỹ thuật số. Các kế hoạch bị hư hỏng được kỹ thuật số hóa đã được chỉnh sửa lại bằng các công cụ cảm ứng, bản gốc sẽ được lưu trữ lại. So với việc sửa đổi các kế hoạch bằng tay, việc kỹ thuật số hóa trong sửa đổi đã giúp tăng hiệu quả công việc lên tới 5 lần.

 

Lược dịch theo The Year in Infrastructure 2012 – Bentley

[:en]

Australia-1

Landgate (Western Australian land Information Authority) là đơn vị giám sát các thông tin không gian địa chính cho miền Tây Australia. Cơ sở dữ liệu dạng kỹ thuật số có được là từ các bản sao lưu cứng (giấy) các kế hoạch và qua việc điều tra, khảo sát, các thông tin này bao gồm toàn bộ lịch sử lưu trữ từ thời thuộc địa. Những bản kế hoạch này sau nhiều năm đã rách nát, bẩn. Để bảo tồn những kế hoạch này, Landgate quyết định sửa đổi kế hoạch và chuyển sang dạng lưu trữ kỹ thuật số.

Australia-2

Bently Descartes đã cung cấp các giải pháp để lập và sửa đổi các bản sao kỹ thuật số các kế hoạch dạng analog. Các kế hoạch cũ được quét vào microStation như các hình ảnh raster. Từ đó các phiên bản kỹ thuật số được cập nhật, làm cơ sở tham chiếu và được lưu trữ dạng cơ sở dữ liệu kỹ thuật số. Các kế hoạch bị hư hỏng được kỹ thuật số hóa đã được chỉnh sửa lại bằng các công cụ cảm ứng, bản gốc sẽ được lưu trữ lại. So với việc sửa đổi các kế hoạch bằng tay, việc kỹ thuật số hóa trong sửa đổi đã giúp tăng hiệu quả công việc lên tới 5 lần.

Lược dịch theo The Year in Infrastructure 2012 – Bentley