Kế hoạch quan trắc nguồn nước đại diện tại New Jersey, Mỹ

USA-5

 

New Jersey American Water đã chuẩn bị một kế hoạch quản lý nước mưa đặc trưng theo vùng cho lưu vực sông Dalaware để giảm chi phí tuân thủ quy tắc nước ngầm của U.S.EPA. New Jersey American Water đã chi khoảng 33.600 USD mỗi năm để quan trắc 40 giếng cho 8 sự kiện. Chi phí 28.000 USD của kế hoạch sẽ được hoàn trả trong vòng dưới 1 năm.

 

USA-6

 

New Jersey American Water đã sử dụng WaterCAD để phát triển một mô hình thủy lực WateGEMS hỗ trợ cho việc giảm số lượng các mẫu nước giếng, ước tính thành phần của bất kỳ một mẫu nước trên toàn hệ thống phân phối, và quyết định tổng thời gian cho việc tẩy uế. Từ khi New Jersey EPA phê duyệt kế hoạch, công ty đã chuẩn bị các kế hoạch cho 3 hệ thống nước khác nhau. Các kế hoạch được thự hiện để tiết kiệm $1 triệu trong thời hạn 10 năm.

 

Theo Bentley Year In Infrastructure

[:en]

USA-5

New Jersey American Water đã chuẩn bị một kế hoạch quản lý nước mưa đặc trưng theo vùng cho lưu vực sông Dalaware để giảm chi phí tuân thủ quy tắc nước ngầm của U.S.EPA. New Jersey American Water đã chi khoảng 33.600 USD mỗi năm để quan trắc 40 giếng cho 8 sự kiện. Chi phí 28.000 USD của kế hoạch sẽ được hoàn trả trong vòng dưới 1 năm.

USA-6

New Jersey American Water đã sử dụng WaterCAD để phát triển một mô hình thủy lực WateGEMS hỗ trợ cho việc giảm số lượng các mẫu nước giếng, ước tính thành phần của bất kỳ một mẫu nước trên toàn hệ thống phân phối, và quyết định tổng thời gian cho việc tẩy uế. Từ khi New Jersey EPA phê duyệt kế hoạch, công ty đã chuẩn bị các kế hoạch cho 3 hệ thống nước khác nhau. Các kế hoạch được thự hiện để tiết kiệm $1 triệu trong thời hạn 10 năm.

Theo Bentley Year In Infrastructure