Hội thảo “Thực Trạng và Giải Pháp Giảm Thất Thoát Nước Hữu Hình trên Ống Dịch Vụ Khách Hàng”

Nhằm phản ảnh thực trạng thất thoát nước hữu hình trên ống dịch vụ khách hàng trên mạng lưới cấp nước Thành Phố Hồ Chí Minh, xác định nguyên nhân và đưa ra giải pháp kỹ thuật khắc phục việc thất thoát nước.

 

Ngày 23 tháng 8 năm 2013 vào lúc 9h30 – 17h00 tại Trung tâm hội nghị của The Grand Ho Tram Strip thuộc Phước Thuận, Xuyên Mộc, Bà Rịa – Vũng Tàu đã diễn ra hội thảo chuyên đề “Thực Trạng và Giải Pháp Giảm Thất Thoát Nước Hữu Hình trên Ống Dịch Vụ Khách Hàng” được tổ chức bởi Tổng Công Ty Cấp Nước Sài Gòn (SAWACO) và Công Ty Cổ Phần Cấp Nước Chợ Lớn.

 

(Hình ảnh hội trường trước khi hội nghị bắt đầu)

 

Tại đây, Công ty Cổ Phần Kỹ Thuật Môi Trường Việt An (Viet An Enviro) đã tham gia tài trợ cùng với Endress+Hauser, ESRI, Primayer, FLEXIM và Bentley. Viet An Enviro đã giới thiệu:

 

– Giải pháp công nghệ phần mềm ArcGIS của ESRI.

SCADA của Primayer, kết hợp với Thủy Lực WaterGEMS của Bentley.

– Công nghệ Memosens của Endress+Hauser.

– Đồng hồ điện từ dùng pin Promag 800 của Endress+Hauser, và công nghệ dò tìm rò rỉ của Primayer.

 

Bên cạnh đó, Viet An Enviro cũng đóng góp ý kiến, giải pháp vào sự phát triển mạng lưới của SAWACO.

 

Khu trưng bày sản phẩm của Việt An Enviro:

 

 

 

 

 

Hãy liên lạc ngay với chúng tôi để được tư vấn miễn phí về giải pháp ứng dụng phần mềm GIS và Mô hình hóa phân tích thủy lực phục vụ công tác vận hành và quản lý mạng lưới cấp nước.

[:en]

 

In order to reflect the real situation on the water losses of tangible customer service pipe on the water supply network in Ho Chi Minh City, determine the cause and offer technical solutions to overcome the loss of water.

 

August 23, 2013 at 9:30 – 17:00 at the Conference Center of The Grand Ho Tram Strip of Phuoc Thuan, Xuyen Moc District, Ba Ria – Vung Tau was held seminar “Implementation Status and Solutions NRW Visible above water pipes Customer Service “organized by the water supply Corporation (SAWACO) and water supply Corporation Cholon.

 

(Image before the conference hall started)

 

Here, the Corporation Vietnam An Environmental Engineering (Viet An Enviro) have sponsored together with Endress + Hauser, ESRI, PRIMAYER, FLEXIM and Bentley. Viet An Enviro introduced:

 

– Technology Solutions ESRI’s ArcGIS software.

 

– SCADA PRIMAYER, combined with Bentley’s WaterGEMS Hydraulics.

 

– Technology’s Memosens Endress + Hauser.

 

– Battery Meter from the Endress + Hauser Promag 800, and leak detection technology of PRIMAYER.

 

Besides, Viet An also contribute ideas, solutions to the development of SAWACO network.

 

Product display area of VietAn Enviro:

 

 

 

 

 

 

Keep in touch with us for free advice on software application solutions and modeling GIS hydraulic analysis service of the operation and management of the water supply network.