Hội nghị về tập huấn cấp nước an toàn và chia sẻ kinh nghiệm ứng dụng SCADA trong quản lý vận hành hệ thống cấp nước

Vào ngày 22/11/2013, Tổng công ty Cấp Nước Sài Gòn TNHH MTV (SAWACO) đã tổ chức hội nghị Hội nghị về tập huấn cấp nước an toàn và chia sẻ kinh nghiệm ứng dụng SCADA trong quản lý vận hành hệ thống cấp nước tại thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

 

 

Công ty CP Kỹ Thuật Môi Trường Việt An đã tham gia hội nghị với tư cách nhà tài trợ vàng và có bài trình bày về “Phân tích dữ liệu SCADA mạng lưới, nhằm tối ưu hóa mạng lưới và ghóp phần giảm thất thoát nước không doanh thu” do Giám Đốc Steve Nguyễn (Hoài Thi) trình bày, có thể nói đây là 1 dấu hiệu đáng mừng cho ngành nước Việt Nam, khi mà ngày càng có nhiều giải pháp thiết thực và giúp ích cho các doanh nghiệp Việt Nam đến từ những tập đoàn lớn như Endress+Hauser, Primayer, Esri và WSO.

 

 

Thông qua hội nghị, Công ty CP Kỹ Thuật Môi Trường Việt An cũng đã cung cấp và mang đến cho ngành nước Việt Nam những giải pháp tối ưu nhất trong quá trình sử dụng hệ thống SCADA.

 

Hình ảnh của hội nghị

 

[:en]

On the day of 22.11.2013, the Corporation Saigon Water Supply Limited (SAWACO) organized the conference “Conference on Water Safety training and sharing experiences in management applications operating SCADA systems water supply “in the city of Da Lat, Lam Dong province.

 

 

JSC Environmental Engineering Conference Viet An participated as a gold sponsor and a presentation on “Analysis of SCADA data networks, to optimize networks and reduce water losses ghop not venture collected “by the Superintendent Steve Nguyen (Hoai Thi) presentation, we can say this is one good sign for the industry of Vietnam, where more and more practical solutions and help businesses to Vietnam from large corporations such as Endress + Hauser, PRIMAYER, Esri and WSO.

 

 

 

Thông qua hội nghị, Công ty CP Kỹ Thuật Môi Trường Viet An cũng đã cung cấp và mang đến cho ngành nước Việt Nam những giải pháp tối ưu nhất trong quá trình sử dụng hệ thống SCADA.

 

Hình ảnh của hội nghị