Hệ thống cấp nước và thoát nước thải

Udaipur-1

 

Tư vấn kỹ thuật Shah đã chuẩn bị một nghiên cứu khả thi 45 triệu usd cho việc nâng cấp, tăng thêm và hoạt động hệ thống cấp nước và thoát nước thải ở Udaipur, Ấn Độ. Dự  án bao gồm việc đánh giá điều kiện, thiết kế thủy lực cho mạng, và thiết kế và bố trí kế hoạch phục hồi tài sản. Một mục tiêu đó là đáp ứng sự gia tăng của dự án trong yêu cầu về nước từ 106,5 đến 278 triệu lít/ngày.

 

Udaipur-2

 

Việc thiết kế mạng ống truyền tải và phân phối nước đã đạt được bằng cách sử dụng WaterGEMS. Các mô phỏng đã xác định được mạng phân phối nước tối ưu cho việc đáp ứng các tiêu chuẩn thiết kế. Để đạt được mạng lưới cấp nước 24×7 ở những khu vực lựa chọn, WaterGEMS mô phỏng các kịch bản bằng cách sử dụng các van cách ly để phân chia thành các khu vực. SewerGEMS được sử dụng để đánh giá để kiểm tra các tuyến ốn thay thế, xác định chi phí lựa chọn hiệu quả, và thiết kế cải tiến đề xuất cho hệ thống thoát nước thải.

 

Theo Bentley Year In Infrastructure

[:en]

Udaipur-1

Tư vấn kỹ thuật Shah đã chuẩn bị một nghiên cứu khả thi 45 triệu usd cho việc nâng cấp, tăng thêm và hoạt động hệ thống cấp nước và thoát nước thải ở Udaipur, Ấn Độ. Dự  án bao gồm việc đánh giá điều kiện, thiết kế thủy lực cho mạng, và thiết kế và bố trí kế hoạch phục hồi tài sản. Một mục tiêu đó là đáp ứng sự gia tăng của dự án trong yêu cầu về nước từ 106,5 đến 278 triệu lít/ngày.

Udaipur-2

Việc thiết kế mạng ống truyền tải và phân phối nước đã đạt được bằng cách sử dụng WaterGEMS. Các mô phỏng đã xác định được mạng phân phối nước tối ưu cho việc đáp ứng các tiêu chuẩn thiết kế. Để đạt được mạng lưới cấp nước 24×7 ở những khu vực lựa chọn, WaterGEMS mô phỏng các kịch bản bằng cách sử dụng các van cách ly để phân chia thành các khu vực. SewerGEMS được sử dụng để đánh giá để kiểm tra các tuyến ốn thay thế, xác định chi phí lựa chọn hiệu quả, và thiết kế cải tiến đề xuất cho hệ thống thoát nước thải.

Theo Bentley Year In Infrastructure