Hà Nội sẽ lắp đặt 20 trạm quan trắc không khí tự động

UBND TP Hà Nội vừa có văn bản chấp thuận 20 vị trí, địa điểm để lắp đặt Trạm quan trắc không khí của “Dự án quản lý chất lượng không khí” theo đề nghị của Sở Tài nguyên & Môi trường. UBND TP. Hà Nội yêu cầu việc sử dụng đất và không gian tại các vị trí đặt trạm quan trắc phải đảm bảo phù hợp với tính năng kỹ thuật của Trạm quan trắc.

 

Một trạm quan trắc không khí tự động tại Hà Nội.
Một trạm quan trắc không khí tự động tại Hà Nội.

Giao Sở Tài nguyên & Môi trường chủ động phối hợp với Cơ quan Phát triển Pháp và các chuyên gia kỹ thuật Pháp thực hiện ngay công tác khảo sát, đánh giá hiện trạng môi trường không khí trên cơ sở 20 vị trí, địa điểm đã được UBND Thành phố chấp thuận. Giao Sở Tài nguyên & Môi trường phối hợp Sở Kế hoạch và Đầu tư triển khai lập đề xuất chủ trương đầu tư trình UBND Thành phố phê duyệt Quyết định chủ trương đầu tư; Đồng thời, Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Cơ quan Phát triển Pháp AFD và đơn vị tư vấn AirParif thương thảo ký kết hợp đồng thực hiện nghiên cứu lập dự án đầu tư, để Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp báo cáo UBND Thành phố gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư thực hiện mở quyền rút vốn thực hiện nghiên cứu theo quy định tại Thỏa ước tài trợ Quỹ FERC theo hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 6220/BKHĐT-KTĐN ngày 11/8/2016 – theo Báo Tài Nguyên & Môi Trường.

 

 

Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Khoa học và Công nghệ, Quy hoạch Kiến trúc phối hợp, hướng dẫn Tập đoàn Vingroup thực hiện đầu tư 10 trạm quan trắc không khí; thực hiện công tác đối ứng, chuẩn bị các điều kiện hạ tầng kỹ thuật để tiếp nhận 10 trạm quan trắc không khí tự động do Tập đoàn Vingroup tài trợ theo chỉ đạo của UBND Thành phố tại văn bản số 4648/UBND-ĐT, ngày 8/8/2016. Để đảm bảo hiệu quả quản lý, vận hành, khai thác số liệu quan trắc từ trạm quan trắc không khí tự động, Sở Tài nguyên và Môi trường nghiên cứu đề xuất theo hướng thuê máy chủ của Tập đoàn viễn thông có uy tín, đủ năng lực để vận hành trung tâm điều hành và xây dựng bộ máy nhân sự thực hiện quản lý và xử lý số liệu quan trắc không khí.