Giáo trình quan trắc môi trường chọn lọc

Việt An Enviro tổng hợp giới thiệu đến bạn những bộ giáo trình quan trắc môi trường mà chúng tôi sưu tầm và chọn lọc được.

1. Bộ Giáo trình 1

Nội dung bao gồm:

 

Chương 2: Các khái niệm cơ bản trong quan trắc môi trường

2.1. Khái niệm quan trắc môi trường

2.1.1. Định nghĩa quan trắc môi trường

2.1.2. Nội dung của quan trắc môi trường

2.1.3. Mục tiêu của quan trắc môi trường

2.1.4. Vai trò của quan trắc môi trường

2.1.5. Ý nghĩa của quan trắc môi trường

2.2. Xây dựng chương trình quan trắc

2.2.1. Khái niệm chung về chương trình quan trắc

2.2.2. Các bước xây dựng chương trình quan trắc

2.3. Quy trình đảm bảo chất lượng và kiểm soát chất lượng trong quan trắc môi trường

2.3.1. Vai trò của đảm bảo chất lượng và kiểm soát chất lượng

2.3.2. Các yêu cầu cụ thể của QA/QC trong quan trắc môi trường

Chương 3: Lấy mẫu trong quan trắc môi trường

3.1. Phân bố các yếu tố môi trường và tính đại diện

3.1.1. Phân bố theo không gian và thời gian của các yếu tố môi trường

3.1.2. Khái niệm tính đại diện trong lấy mẫu

3.1.2.1. Khái niệm mẫu đại diện

3.1.2.2. Cơ sở xác định mẫu đại diện

3.2. Các phương pháp lấy mẫu

3.2.1. Lấy mãu thẩm tra

3.2.2. Lấy mẫu ngẫu nhiên

3.2.3. Lấy mẫu ngẫu nhiên phân lớp

3.2.4. Lấy mẫu hệ thống

3.2.5. Một số phương pháp lấy mẫu khác

3.4. Xác định số lượng mẫu cần lấy

3.4.1 Cơ sở xác định số lượng mẫu cần lấy

3.4.2. Phương pháp xác định số mẫu cần lấy

3.4.3. Phương pháp phân phối số mẫu lấy

3.5. Bảo quản mẫu sau thu thập

3.5.1. Vai trò của bảo quản

3.5.2. Các phương pháp bảo quản mẫu

3.5.3. Thủ tục bảo quản mẫu sau thu thập

3.6. Kỹ thuật lấy mẫu nước

3.6.1. Tổ chức mạng lưới lấy mẫu nước

3.6.2. Chuẩn bị dụng cụ lấy mẫu

3.6.3. Thủ tục lấy mẫu nước

3.6.4. Kỹ thuật tách, trộn mẫu và bảo quản mẫu hiện trường

3.7. Kỹ thuật lấy mẫu đất và bùn đáy

3.7.1. Tổ chức mạng lưới lấy mẫu đất và bùn đáy

3.7.2. Dụng cụ lấy mẫu đất và bùn cặn

3.7.3. Kỹ thuật lấy mẫu đất và bùn cặn

3.7.4. Kỹ thuật tách trộm mẫu và bảo quản hiện trường

3.8. Kỹ thuật lấy mẫu khí

3.8.1. Tổ chức mạng lưới lấy mẫu khí

3.8.2. Dụng cụ lấy mẫu khí

3.8.3. Các kỹ thuật lấy mẫu khí

3.8.4. Thủ tục lấy mẫu và bảo quản mẫu khí

Chương 4: Phương pháp xử lý kết quả quan trắc

4.1. Các phương pháp thống kê trong quan trắc môi trường

4.1.1. Vai trò của thống kê trong quan trắc môi trường

4.1.2. Các phương pháp thống kê thông dụng trong quan trắc môi trường

4.1.2.1. Các giá trị thống kê cơ bản trong quan trắc môi trường

4.1.2.2. Phân bố số liệu thống kê

4.1.2.3. Tương quan và quy hồi

4.1.2.4. Kiểm định giả thuyết thống kê

4.2. Kiểm soát chất lượng mẫu

4.2.1. Kiểm soát chất lượng mẫu sử dụng kỹ năng phân tích hóa học

4.2.2. Kiểm soát chất lượng mẫu sử dụng thuật toán thống kê

4.2.2.1. Kiểm soát chất lượng nền

4.2.2.2. Đồ thị kiểm tra chất lượng

4.2.2.3. Phương pháp loại trừ số liệu bất thường

4.3. Phương pháp biểu diễn kết quả đo

Chương 5: Đánh giá kết quả và công bố kết quả quan trắc

5.1. Các chỉ tiêu đánh giá chất lượng môi trường

5.2. Đánh giá chất lượng môi trường dựa trên thông số môi trường

5.3. Đánh giá chất lượng môi trường dựa trên chỉ thị môi trường

5.4. Đánh giá chất lượng môi trường dựa trên chỉ số môi trường

5.4.1. Ý nghĩa và vai trò của sử dụng chỉ số trong đánh giá chất lượng môi trường

5.4.2. Phân loại chỉ số đánh giá chất lượng môi trường

5.4.3. Phương pháp tiếp cận xây dựng chỉ số môi trường

5.4.4. Ứng dụng một số chỉ số trong đánh giá chất lượng môi trường

5.5. Xây dựng báo cáo hiện trạng môi trường

5.5.1. Khái niệm về báo cáo đánh giá chất lượng môi trường

5.5.2. Khung áp lực – hiện trạng – đáp ứng

5.5.3. Các bước lập báo cáo đánh giá chất lượng môi trường

5.5.4. Khung báo cáo đánh giá chất lượng môi trường

>> Download tại đây

2. Bộ Giáo trình 2

Tài liệu này do Cục Bảo vệ môi trường, Bộ TN&MT chủ trì soạn thảo. Bản hướng này soạn thảo cho quan trắc môi trường nước lục địa bao gồm 2 chương :

 

Chương 1 – Những vấn đề chung, bao gồm các khái niệm cơ bản về quan trắc môi trường và hoạt động đảm bảo và kiểm soát chất lượng trong quan trắc môi trường.

1. Một số khái niệm

1. 2. Đảm bảo chất lượng và kiểm soát chất lượng trong quan trắc và phân tích môi trường

1.2.1. QA/QC trong xác định nhu cầu thông tin

1.2.2. QA/QC trong xác định chương trình quan trắc

1.2.3. QA/QC trong thiết kế mạng lưới

1.2.4. QA/QC trong hoạt động tại hiện trường

1.2.5. QA/QC trong hoạt động ở phòng thí nghiệm

1.2.6. QA/QC trong xử lý số liệu

1.2.7. QA/QC trong phân tích số liệu

1.2.8. QA/QC trong lập báo cáo

Chương 2 – Hướng dẫn cụ thể về đảm bảo và kiểm soát chất lượng trong quan trắc môi trường nước lục địa.

2.1. Tổng quan về bảo đảm và kiểm soát chất lượng trong quan trắc nước lục địa

2.1.1. Mục tiêu

2.1.2. QA/QC trong lập kế hoạch/thiết kế chương trình

2.1.3. QA/QC trong thiết kế mạng lưới

2.2. Đảm bảo chất lượng và kiểm soát chất lượng tại hiện trường

2.2.1. QA/QC trong hoạt động lấy mẫu

2.2.1.1. Mục tiêu của chương trình kiểm soát chất lượng lấy mẫu

2.2.1.2. Đảm bảo chất lượng lấy mẫu

2.2.2. Kiểm soát chất lượng hiện trường

2.2.3. QA/QC trong vận chuyển mẫu

2.2.3.1. Đảm bảo chất lượng

2.2.3.2. Kiểm soát chất lượng

2.2.4. QA/QC trong đo, phân tích tại hiện trường

2.2.5. Thuốc thử hoá chất bảo quản mẫu

2.2.6. Nước cất

2.2.7. Dụng cụ chứa mẫu

2.2.8. Kiểm soát chất lượng và khắc phục sai sót

2.3. Đảm bảo chất lượng và kiểm soát chất lượng trong phòng thí nghiệm

2.3.1. Các yêu cầu chung về năng lực phòng thí nghiệm phân tích môi trường

2.3.2. Quản lý mẫu

2.3.3. Lựa chọn và công nhận phương pháp phân tích

2.3.4. Kiểm soát chất lượng

2.4. QA/QC trong tính toán kết quả, ghi chép số liệu phân tích

2.5. QA/QC trong báo cáo kết quả

>> Download tại đây.

 

Updating…