Giải pháp tích hợp MicroStation trong quản lý đất ở Shariah, Các tiểu vương quốc Ả rập thống nhất

Sharjah-1

 

Giải pháp tích hợp quản lý đất được khởi xướng bởi Sharjah Town Planning & Survey để tự động hóa tất cả các giao dịch, hoạt động, các thủ tục liên quan và ứng dụng trên các mảnh đất của Tiểu Vương quốc Sharjah. Hai mục tiêu chính của dự án 1,9 triệu USD này là chia sẽ các dữ liệu về đất giữa những người sử dụng ở các phòng ban khác nhau và tích hợp các ứng dụng khác nhau trong việc khảo sát, lập dự án cho tiểu vương quốc Sharjah.

 

Sharjah-2

 

Từng giai đoạn của dự án tập trung vào priorities trong môi trường làm việc, chẳng hạn như xây dựng một cơ sở dữ liệu không gian địa lý thống nhất bằng cách tích hợp tập tin MicroStation CAD với dữ liệu GIS lưu giữ trong Oracle Spatial; thực hiện một hệ thống quản lý dữ liệu dựa trên chương trình làm việc của ProjectWise; thanh lý các dữ liệu tồn đồng; làm sạch dữ liệu ghi lại về đất; và tự động hóa quy trình kinh doanh với các ứng dụng tùy chỉnh.

 

Theo Bentley Year In Infrastructure

[:en]

Sharjah-1

Giải pháp tích hợp quản lý đất được khởi xướng bởi Sharjah Town Planning & Survey để tự động hóa tất cả các giao dịch, hoạt động, các thủ tục liên quan và ứng dụng trên các mảnh đất của Tiểu Vương quốc Sharjah. Hai mục tiêu chính của dự án 1,9 triệu USD này là chia sẽ các dữ liệu về đất giữa những người sử dụng ở các phòng ban khác nhau và tích hợp các ứng dụng khác nhau trong việc khảo sát, lập dự án cho tiểu vương quốc Sharjah.

Sharjah-2

Từng giai đoạn của dự án tập trung vào priorities trong môi trường làm việc, chẳng hạn như xây dựng một cơ sở dữ liệu không gian địa lý thống nhất bằng cách tích hợp tập tin MicroStation CAD với dữ liệu GIS lưu giữ trong Oracle Spatial; thực hiện một hệ thống quản lý dữ liệu dựa trên chương trình làm việc của ProjectWise; thanh lý các dữ liệu tồn đồng; làm sạch dữ liệu ghi lại về đất; và tự động hóa quy trình kinh doanh với các ứng dụng tùy chỉnh.

Theo Bentley Year In Infrastructure