DỰ THẢO THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ HOẠT ĐỘNG QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG

Trong khuôn khổ chương trình xây dựng văn bản năm 2016, Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì xây dựng Thông tư về “Quy định về hoạt động quan trắc môi trường.

 

Đây là dự thảo thông tư về quy trình kỹ thuật quan trắc môi trường; bảo đảm chất lượng và kiểm soát chất lượng trong quan trắc môi trường; yêu cầu cơ bản và đặc tính kỹ thuật trạm quan trắc khí thải tự động, liên tục; sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật trong hoạt động quan trắc môi trường; và truyền nhận,  kết nối dữ liệu của Trạm quan trắc môi trường tự động, liên tục (gọi tắt là Thông tư Quy định về hoạt động quan trắc môi trường). Sau quá trình xây dựng và lấy ý kiến, về cơ bản dự thảo Thông tư đã được hoàn thành.

 

kinh-do-hung-yen
Trạm quan trắc nước thải tự động do Việt Án lắp đặt

 

Về nội dung, dự thảo Thông tư Quy định về hoạt động quan trắc môi trường hướng dẫn chi tiết Khoản 1 Điều 125 và Khoản 1 Điều 127 Luật Bảo vệ môi trường năm 2014; Điểm d Khoản 1 Điều 43 và Điều 48 Nghị định số 38/2015/NĐ-CP. Dự thảo Thông tư gồm 7 Chương, 38 điều quy định chi tiết về quy trình kỹ thuật quan trắc cho các thành phần môi trường, bao gồm không khí xung quanh và tiếng ồn, nước mặt lục địa, nước dưới đất, nước biển, nước mưa, đất và trầm tích; quy định về việc đảm bảo chất lượng và kiểm soát chất lượng trong quan trắc môi trường; về các yêu cầu cơ bản và đặc tính kỹ thuật trạm quan trắc khí thải tự động, liên tục; về sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật trong hoạt động quan trắc môi trường; về việc truyền nhận và kết nối dữ liệu của Trạm quan trắc môi trường tự động, liên tục; áp dụng với các cơ quan nhà nước về môi trường, tổ chức hoạt động quan trắc môi trường và các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, các cơ sở sản xuất kinh doanh dịch vụ trên lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

 

Dự kiến sau khi Thông tư này có hiệu lực thi hành sẽ thay thế các Thông tư số 28/2011/TT-BTNMT ngày 01 tháng 8 năm 2011; Thông tư số 29/2011/TT-BTNMT ngày 01 tháng 8 năm 2011; 30/2011/TT-BTNMT ngày 01 tháng 8 năm 2011; Thông tư số 31/2011/TT-BTNMT ngày 01 tháng 8 năm 2011; Thông tư số 32/2011/TT-BTNMT ngày 01 tháng 8 năm 2011 và Thông tư số 33/2011/TT-BTNMT ngày 01 tháng 8 năm 2011 là 06 Thông tư của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định quy trình kỹ thuật quan trắc môi trường không khí xung quanh và tiếng ồn, môi trường nước mặt lục địa, môi trường nước dưới đất, môi trường nước biển (bao gồm trầm tích đáy và sinh vật biển), chất lượng nước mưa và môi trường ;Thông tư số 21/2012/TT-BTNMT ngày 19 tháng 12 năm 2012 quy định việc bảo đảm chất lượng và kiểm soát chất lượng trong quan trắc môi trường.

 

Ngoài ra,  Thông tư 31/2016/TT-BTNMT  về bảo vệ môi trường cụm công nghiệp, khu kinh doanh, dịch vụ tập trung, làng nghề và cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ cũng vừa được ban hành. Thông tư này áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân trong nước, nước ngoài có liên quan đến hoạt động bảo vệ môi trường cụm công nghiệp; khu kinh doanh, dịch vụ tập trung; làng nghề; cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ. 

 

Các cá nhân, tổ chức liên quan cần nắm rõ những quy định trong thông tư này để làm theo những quy định của pháp luật. 

 

Nhấn vào đây để dowload  dự thảo Thông tư Quy định về hoạt động quan trắc môi trường.

 

du-thao_tt-quy-dinh-hoat-dong-qtmt_v13_31-10-2016_xin-y-kien-bo-nganh

 

Nhấn vào đây để dowload  Thông tư 31/2016/TT-BTNMT  về bảo vệ môi trường cụm công nghiệp, khu kinh doanh, dịch vụ tập trung, làng nghề và cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ.

 

31_2016_tt-btnmt