Cung cấp và lắp đặt hệ thống quan trắc nước thải – khí thải tự động cho nhà máy thép

Đây là một trong những dự án góp phần khẳng định vị trí dẫn đầu của Việt An trong lĩnh vực quan trắc môi trường, với tổng số 13 trạm quan trắc (TQT) khí thải và 02 TQT nước thải được lắp đặt.

Thông tin chi tiết dự án:
• Số lượng trạm: 13 trạm khí & 02 trạm nước
• Chỉ tiêu quan trắc trạm khí thải: Bụi, Lưu lượng, O2, SO2, NOx, CO, Áp suất, Nhiệt độ
• Chỉ tiêu quan trắc trạm nước thải công nghiệp (công suất 800m3/h): Hg, Cd, Phenol, Xyanua, Tổng Crom, Tổng Ni-tơ, Oil, COD, pH, TSS, Nhiệt độ
• Hệ thống camera giám sát liên tục chất lượng nước thải, khí thải
• Hệ thống lưu điện đảm bảo vận hành thiết bị trong vòng 30 phút kể từ khi có sự cố mất điện
• Cung cấp server riêng cho hệ thống quan trắc & phần mềm giám sát dữ liệu đo lường online #iLotusLand_for_Monitoring trên nền tảng Web và Mobile

CÁC DỰ ÁN TIÊU BIỂU