Chuyển đổi và tích hợp bản đồ số tại Hintsville, Alabama, Mỹ

Alabama-1

 

Huntsville Utilities là một nước cộng hòa, phục vụ cho hơn 161.000 khách hàng ở Huntsville. Dự án này là sự tiếp nối của một dự án trước đó đã chuẩn hóa các quy trình và phần mềm ở nhiều bộ phận bằng cách sử dụng ProjectWise và Expert Designer. Giai đoạn tiếp theo liên quan đến việc chuyển đổi cơ sở và bản đồ đất theo các định dạng Bentley Electric, Bentley Gas, Bentley Water và Bentley Map.

 

 Alabama-2

 

Huntsville Utilities đang kết hợp thông tin cơ sở từ 3 nguồn khác nhau thành một hệ thống bản đồ thông thường. Điều này giảm đáng kể chi phí nâng cấp và bảo dưỡng, và giúp các tiện ích phát triển bền vững, cung cấp dịch vụ tiện ích cho khách hàng, thúc đẩy chia sẻ thông tin và truyền thông cho các đội dự án và tận dụng cơ sở hiện có của người sử dụng MicroStation.

 

Theo Bentley Year In Infrastructure

[:en]

Alabama-1

Huntsville Utilities là một nước cộng hòa, phục vụ cho hơn 161.000 khách hàng ở Huntsville. Dự án này là sự tiếp nối của một dự án trước đó đã chuẩn hóa các quy trình và phần mềm ở nhiều bộ phận bằng cách sử dụng ProjectWise và Expert Designer. Giai đoạn tiếp theo liên quan đến việc chuyển đổi cơ sở và bản đồ đất theo các định dạng Bentley Electric, Bentley Gas, Bentley WaterBentley Map.

 Alabama-2

Huntsville Utilities đang kết hợp thông tin cơ sở từ 3 nguồn khác nhau thành một hệ thống bản đồ thông thường. Điều này giảm đáng kể chi phí nâng cấp và bảo dưỡng, và giúp các tiện ích phát triển bền vững, cung cấp dịch vụ tiện ích cho khách hàng, thúc đẩy chia sẻ thông tin và truyền thông cho các đội dự án và tận dụng cơ sở hiện có của người sử dụng MicroStation.

Theo Bentley Year In Infrastructure