Cảm biến đo nồng độ Oxy hòa tan (DO) Endress Hauser

1. COS21D/COS51D sensors

Oxymax COS21D/COS51D sensors là điện cực đo nồng độ oxy hòa tan trong nước của hãng Endress+Hauser ứng dụng cho lĩnh vực quản lý nước, xử lý nước thải hay công nghiệp thực phẩm, năng lượng. Đặc biệt, điện cực đo oxy hòa tan của hãng Endress+Hauser có thể hoạt động trong điều kiện nguy hiểm.

Oxymax COS21D

Oxymax COS51D

2. Oxymax COS31/COS41/COS61(D)/COS71 sensors

Oxymax COS31/COS41/COS61(D)/COS71 sensors là điện cực đo liên tục nồng độ oxy hòa tan trong môi trường nước hoạt động ổn định, cho kết quả chính xác nhờ khả năng bù trừ nhiệt độ bằng điện cực đo nhiệt độ tham chiếu. Kết quả hiển thị bao gồm giá trị nhiệt độ và giá trị nồng độ oxy hòa tan trong nước.

Oxymax W COS31

Oxymax W COS41

Oxymax COS61/ COS61D

Oxymax W COS71