Cải tiến hệ thống quản lý đường thoát nước mưa ở Monmouth Park, Oceanport, New Jersey, Mỹ

USA-1

 

Paulus, Sololowki và Sartor được ký hợp đồng để cung cấp dịch vụ kỹ thuật dân dụng và vị trí cho việc quản lý hệ thống quản lý nước mưa ở Monmouth Park ở Oceanport, N.J. Dự án 22 triệu đô đã đưa ra đường thoát nước mưa phù hợp với các yêu cầu cho phép hệ thống loại bỏ việc xả thải các chất ô nhiễm ở New Jersey và bảo vệ chất lượng nước ở Brachport Creek.

 

USA-2

 

Các cải tiến bao gồm một lưu vực để giữ lại dòng chảy từ một sự kiện 25 năm, hệ thống thu gom nước mưa mới phân tích nước tràn mặt và dòng chảy trên mái và một trạm bơm, đường ống vận tải chính để vận chuyển nước mưa tràn mặt ra miệng cửa xả. Paulus, Sokolowski và Sartor đã sử dụng StormCAD, CulverMaster và FlowMaster để phân tích thủy lực và thiết kế hệ thống.

 

Theo Bentley Year In Infrastructure

[:en]

USA-1

Paulus, Sololowki và Sartor được ký hợp đồng để cung cấp dịch vụ kỹ thuật dân dụng và vị trí cho việc quản lý hệ thống quản lý nước mưa ở Monmouth Park ở Oceanport, N.J. Dự án 22 triệu đô đã đưa ra đường thoát nước mưa phù hợp với các yêu cầu cho phép hệ thống loại bỏ việc xả thải các chất ô nhiễm ở New Jersey và bảo vệ chất lượng nước ở Brachport Creek.

USA-2

Các cải tiến bao gồm một lưu vực để giữ lại dòng chảy từ một sự kiện 25 năm, hệ thống thu gom nước mưa mới phân tích nước tràn mặt và dòng chảy trên mái và một trạm bơm, đường ống vận tải chính để vận chuyển nước mưa tràn mặt ra miệng cửa xả. Paulus, Sokolowski và Sartor đã sử dụng StormCAD, CulverMaster và FlowMaster để phân tích thủy lực và thiết kế hệ thống.

Theo Bentley Year In Infrastructure