Các thông số khí thải doanh nghiệp phải quan trắc

Công ty của ông Phạm Ngọc Cương (tỉnh Đồng Nai) có một lò hơi 25 tấn hơi/giờ và muốn đầu tư thiết bị quan trắc tự động. Qua hệ thống tiếp nhận, trả lời kiến nghị của doanh nghiệp trên Cổng TTĐT Chính phủ, ông Cương đề nghị giải đáp về các thông số khí thải công ty cần quan trắc.

 

Ông Cương nghiên cứu Phụ lục 11 của Thông tư số 31/2016/TT-BTNMT thì thấy các chỉ tiêu quan trắc khí thải tự động đối với lò hơi công nghiệp gồm: Lưu lượng, bụi tổng, nhiệt độ, CO, SO2, NOx (tính theo NO2) và Oxy.

 

Tuy nhiên, theo Quy chuẩn 19:2009/BTNMT về bụi và các khí vô cơ, ngoài các chỉ tiêu như nêu trên còn có chỉ tiêu CO cùng một số chỉ tiêu khác và trong Quy chuẩn không đề cập chỉ tiêu Oxy.

 

Ông Cương hỏi, công ty ông muốn lắp đặt hệ thống quan trắc tự động cho lò hơi công suất lớn hơn 25 tấn/giờ, thì cần giám sát online chỉ tiêu nào? Công ty có cần quan trắc thêm chỉ tiêu CO không?

 

Về vấn đề này, Bộ Tài nguyên và Môi trường trả lời như sau:

 

Căn cứ Điều 125 Luật Bảo vệ Môi trường số 55/2014/QH13, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, cụm công nghiệp, làng nghề, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ phải thực hiện chương trình quan trắc phát thải và các thành phần môi trường; báo cáo cơ quan quản lý Nhà nước về bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật.

16649248_1378715145517987_6663429120511462226_n
Hiện tại Việt An đang là một trong những đơn vị hàng đầu về tư vấn và lắp đặt TQT khí thải tư động.

 

Trường hợp công ty của ông Phạm Ngọc Cương có một lò hơi 25 tấn/giờ, chủ cơ sở phải thực hiện Khoản 2, Điều 25 Thông tư số 31/2016/TT-BTNMT ngày 14/10/2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về bảo vệ môi trường cụm công nghiệp, khu kinh doanh dịch vụ tập trung, làng nghề và cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ. Theo đó thực hiện quan trắc tự động, liên tục đối với các thông số được quy định tại Phụ lục 11 của Thông tư số 31/2016/TT-BTNMT.

 

Các thông số khác nếu thuộc chương trình quan trắc phát thải đã được cơ quan quản lý có thẩm quyền phê duyệt tại báo cáo đánh giá tác động môi trường/đề án bảo vệ môi trường chi tiết, đơn giản/kế hoạch bảo vệ môi trường/bản đăng ký cam kết bảo vệ môi trường hoặc các hồ sơ tương đương, thì thực hiện quan trắc môi trường định kỳ (ví dụ như thông số CO).

 

Giá trị nồng độ các thông số ô nhiễm sau xử lý được quan trắc tự động, liên tục hoặc định kỳ phải đáp ứng QCVN 10:2009/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ.

 

Hiện tại Việt An đang là một trong những đơn vị hàng đầu về tư vấn và lắp đặt TQT khí thải tư động, nếu đơn vị Bạn có nhu cầu lắp đặt, vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ tư vấn miễn phí giải pháp phù hợp nhất!
 
✉ Sales@vietan-enviro.com.
☎ +84 8 6296 2667
? Hotline : 0902 970 009.