Bentley map và chương trình hiện đại hóa thành phố Mexico – Mexico

Mexico-1

 

Chương trình hiện đại hóa ngành địa chính và cải thiện năng lực quản lý thông tin bất động sản thành phố Mexico. Việc này sẽ cho phép Bộ Tài chính có thể nâng cao hiệu quả công tác kế toán tài chính và đánh thuế tài sản dựa trên các số liệu điều tra dân số tin cậy và chính xác. Kết quả thu được là người dân có thể thực hiện nghĩa vụ thuế của họ để tạo ra nguồn ngân sách cho việc cung cấp các dịch vụ công cộng.

 

Mexico-2

 

Bentley map đã được sử dụng để xây dựng danh bạ địa chính của thành phố Mexico. Trong quá trình cập nhật dữ liệu dữ liệu liên quan đến mỗi tài sản, các nhóm dự án sử dụng phần mềm để vẽ các tòa nhà và các khối nhà ở trên toàn thành phố. Phần mềm cũng đã khẳng định chất lượng của quá trình lập bản đồ,  bản đồ 2D và bản đồ trực quan 3D. Sử dụng phần mềm Bentley map giúp tiết kiệm thời gian triển khai của cán bộ địa chính và cung cấp thông tin cho điều tra dân số của các vùng đất mới.

 

Lược dịch theo The Year in Infrastructure 2012 – Bentley

[:en]

Mexico-1

Chương trình hiện đại hóa ngành địa chính và cải thiện năng lực quản lý thông tin bất động sản thành phố Mexico. Việc này sẽ cho phép Bộ Tài chính có thể nâng cao hiệu quả công tác kế toán tài chính và đánh thuế tài sản dựa trên các số liệu điều tra dân số tin cậy và chính xác. Kết quả thu được là người dân có thể thực hiện nghĩa vụ thuế của họ để tạo ra nguồn ngân sách cho việc cung cấp các dịch vụ công cộng.

Mexico-2

Bentley map đã được sử dụng để xây dựng danh bạ địa chính của thành phố Mexico. Trong quá trình cập nhật dữ liệu dữ liệu liên quan đến mỗi tài sản, các nhóm dự án sử dụng phần mềm để vẽ các tòa nhà và các khối nhà ở trên toàn thành phố. Phần mềm cũng đã khẳng định chất lượng của quá trình lập bản đồ,  bản đồ 2D và bản đồ trực quan 3D. Sử dụng phần mềm Bentley map giúp tiết kiệm thời gian triển khai của cán bộ địa chính và cung cấp thông tin cho điều tra dân số của các vùng đất mới.

Lược dịch theo The Year in Infrastructure 2012 – Bentley