Ứng dụng viễn thám và GIS trong việc thành lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất thành phố Đà Nẵng

                                             

Ths. Nguyễn Thị Diệu,Khoa Địa lý

TS.Trương Phước Minh, Phòng KH-SĐH-HTQT

        Trường Đại học Sư phạm-ĐH Đà Nẵng

           

TÓM TẮT

Công nghệ viễn thám, một trong những thành tựu khoa học không gian vũ trụ đã đạt đến trình độ cao và đã trở thành kỹ thuật phổ biến được áp dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực kinh tế xã hội ở nhiều nước trên thế giới. Tiềm năng ứng dụng công nghệ viễn thám và GIS giúp các nhà khoa học và các nhà hoạch định chính sách có những phương án lựa chọn mang tính chiến lược trong việc sử dụng, quản lý tài nguyên thiên nhiên và môi trường. Vì vậy, viễn thám và GIS được sử dụng như là một “công nghệ đi đầu” rất có ưu thế hiện nay.

Nhằm tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai thì việc xác định diện tích và mục đích sử dụng đất là điều quan trọng. Do đó, bản đồ hiện trạng sử dụng đất là tài liệu quan trọng trong công tác quản lý đất đai, thiết kế, quy hoạch sử dụng đất và nghiên cứu khoa học. Hiện nay, có nhiều phương pháp thành lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất, trong đó phương pháp giải đoán ảnh viễn thám kết hợp với công nghệ GIS được xem là có hiệu quả cao trong xử lý thông tin, giảm sát quá trình thay đổi, cập nhật thông tin, thành lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất và đánh giá biến động sử dụng đất.

Trên cơ sở ứng dụng viễn thám và GIS, chúng tôi đã thành lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất của thành phố Đà Nẵng để từ đó đề xuất việc quản lý và sử dụng đất hợp lý.

 

ABSTRACT

Remote sensing technology, an advancement in aerospace science has reached a high level and has become a popular technique with widely applied in many fields of social economy in many countries around the world. Potential applications of remote sensing and GIS technologies to help scientists and policy makers have the option of strategic in the use and management of natural resources and environment. Thus, remote sensing and GIS are used as a ” Leading technology” that very effective  today.

To strengthen the state management on land area that the area calculation and purpose of land use is essential. Thus, map of land use status is an important document for land management, design, and land use planning as well as in scientific research. Currently, there are several methods of mapping the current status of land use, including methods of remote sensing image interpretation combined with GIS technology are considered highly effective in information processing, monitoring the process of change, update information, mapping the situation of land use and assessing the change of land use.

On the basis of remote sensing and GIS applications, we have established a map of land use status of Danang city and request the management and rational land use

 

 

 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ

Công nghệ viễn thám, một trong những thành tựu khoa học vũ trụ đã đạt đến trình độ cao và đã trở thành kỹ thuật phổ biến được áp dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực kinh tế xã hội ở nhiều nước trên thế giới, không những đối với các nước phát triển có trình độ khoa học kỹ thuật tiên tiến mà còn đối với các nước đang phát triển với nền kinh tế còn lạc hậu. Nhu cầu ứng dụng công nghệ viễn thám và hệ thống thông tin địa lý (GIS) trong lĩnh vực điều tra, nghiên cứu, khai thác, sử dụng, quản lý tài nguyên thiên nhiên và môi trường ngày càng gia tăng nhanh chóng không những trong phạm vi quốc gia, mà cả phạm vi quốc tế. Tiềm năng ứng dụng công nghệ viễn thám và GIS giúp các nhà khoa học và các nhà hoạch định chính sách có những phương án lựa chọn mang tính chiến lược trong việc sử dụng, quản lý tài nguyên thiên nhiên và môi trường. Vì vậy, viễn thám và GIS được sử dụng như là  “công nghệ đi đầu” rất có ưu thế hiện nay.

Để tăng cường quản lý nhà nước về đất đai thì xác định diện tích và mục đích sử dụng đất là điều quan trọng. Do đó, bản đồ hiện trạng sử dụng đất là tài liệu quan trọng trong công tác quản lý đất đai, thiết kế, quy hoạch sử dụng đất và nghiên cứu khoa học. Hiện nay, có nhiều phương pháp thành lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất như phương pháp đo vẽ trực tiếp, phương pháp hiệu chỉnh bản đồ hiện trạng sử dụng đất  đã có ở những năm trước và phương pháp sử dụng ảnh viễn thám. Trong đó phương pháp giải đoán ảnh viễn thám kết hợp với công nghệ GIS được xem là có hiệu quả cao trong xử lý thông tin, thành lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất và đánh giá biến động sử dụng đất.

 

            Đà Nẵng là thành phố đô thị loại 1, là hạt nhân kinh tế của khu vực miền Trung Tây Nguyên, quá trình đô thị hóa diễn ra rất nhanh chóng nên sử dụng đất có nhiều thay đổi và biến động. Để quản lý tốt biến động này thì ứng dụng viễn thám và GIS để thành lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất cho thành phố là nhiệm vụ cấp thiết.

2. NGUỒN CƠ SỞ DỮ LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

            a. Khu vực nghiên cứu: thành phố Đà Nẵng.

b. Nguồn cơ sở dữ liệu: để tiến hành nghiên cứu không gian lãnh thổ, chúng tôi sử dụng ảnh vệ tinh Landsat7 ETM+.Ảnh viễn thám được sử dụng có tên p124r049 landsat_7ETM+,chụp ngày 16 tháng 03 năm 2007,  độ phân giải 30m.

- Bản đồ địa hình khu vực Đà Nẵng, các tư liệu về điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội của khu vực nghiên cứu, cơ sở dữ liệu GIS của thành phố Đà Nẵng như các bản đồ  hành chính, thủy văn, giao thông, bản đồ hiện trạng sử dụng đất các năm 2005, 2006..

 c.Phương pháp nghiên cứu: Quy trình giải đoán ảnh vệ tinh Landsat ETM thành lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất bằng phần mềm Erdas Imagine (sơ đồ H.2).

- Phần mềm phân tích và giải đoán ảnh viễn thám là Erdas Imagine 9.2 và phần mềm Mapinfo9.0 được sử dụng để tính toán, biên tập và lưu trữ bản đồ.

- Phương  pháp chồng ghép bản đồ

- Phương pháp khảo sát thực địa

Pages: 1 2

Liên hệ Việt An

Công Ty Cổ Phần Kỹ Thuật Môi Trường Việt An 13/5 Quách Văn Tuấn, Phường 12, Quận Tân Bình, Tp.Hồ Chí Minh, Việt Nam

Tel: +84 8 62962 667

Fax: +84 8 62962 668

Email: sales@vietan-enviro.com

 Phòng kinh doanh
 Mobi: +84 905.122.932

 Email: sales@vietan-enviro.com

 Hỗ trợ trực tuyến kinh doanhContact me by Yahoo! Messenger
Chat with me Chat qua Skype
Phòng dự án

Mobi: +84 918.979.498

Email: project.manager@vietan-enviro.com

Hỗ trợ trực tuyến dự ánContact me by Yahoo! Messenger
Chat with me Chat qua Skype
Copryright © 2010 Viet An Environment Technology JSC - All rights reserved - Privacy Statement